Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten door Kalidad.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Kalidad zijn aanvaard.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: Kalidad 

b. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.

c. Werk: Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de intake/ voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

3.2 Indien door wijziging of aanvullingen op de overeenkomst er financiële of kwalitatieve consequenties optreden, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van te voren informeren. Als er sprake is van een vaste vergoeding zal de opdrachtnemer aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedingen geldende prijsbepalende factoren.

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen.

Opdrachtnemer is gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te factureren, zodra dit opdrachtnemer bekend is.

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer dan wel de ondertekening door opdrachtgever van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Opdrachtnemer zal alle overeenkomsten naar het beste vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

6.2 Opdrachtnemer zal van te voren met de opdrachtgever afstemmen welke coach/trainer/mentor de opdracht gaat uitvoeren. Afwijkingen daarop zullen met de opdrachtgever worden afgestemd.

6.3 Als de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.4 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.5 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval geen kosten in rekening brengen.

6.6 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade, hoe ook genaamd, direct of indirect, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen en, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer, welke oorzaak of handeling of nalatigheid van opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan, een en ander behoudens haar wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

6.7 Opdrachtnemer sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

6.8 Als opdrachtnemer ondanks het vermelde in de twee vorige artikelleden om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn en deze aansprakelijkheid is door de(beroepsaansprakelijkheid)verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door haar (beroepsaansprakelijkheid)verzekering gedane uitkering vermeerderd met het voor opdrachtnemer geldende eigen risico.

6.9 Indien de (beroepsaansprakelijkheid)verzekeraar in een voorkomend geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom of het totaal gefactureerde bedrag dat met de uitvoering van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit is gemoeid.

Artikel 7: Vrijwaring

7.1 Opdrachtnemer zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke er jegens opdrachtgever zouden zijn.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van opdrachtnemer bedingen.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer volledig terzake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten,door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan opdrachtnemer door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 8: Annulering

8.1 Opdrachtgever kan een opdracht slechts annuleren, met inachtneming van het volgende kosten schema:

Bij annulering > 30 dagen voor aanvang 1e (trainings)dag geen kosten

Bij annulering 25 – 30 dagen voor aanvang 1e (trainings)dag 20 % van het offertebedrag

Bij annulering 20 – 25 dagen voor aanvang 1e (trainings)dag 50 % van het offertebedrag

Bij annulering 15 – 20 dagen voor aanvang 1e (trainings)dag 70 % van het offerte

bedrag

Bij annulering 0 – 15 dagen voor aanvang 1e (trainings)dag 100 % van het offertebedrag

8.2. Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

8.3 In geval van een bestaande afspraak voor coaching heeft opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd wordt het overeengekomen tarief voor 1 uur coaching in rekening gebracht.

Artikel 9: Inschakeling van derden

9.1. Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg met toestemming van opdrachtgever.

Artikel 10: Betaling

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen. Facturering vindt plaats direct na aanvang van de opdracht tenzij in de offerte anders is omschreven.

10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De maand volgend op de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 2 % per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand wordt voor een gehele gerekend.

10.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om afgesproken vervolgopdrachten op te schorten of te annuleren.

10.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

10.5 Ingeval op de opdrachtgever een faillissement, surseance van betaling, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen of een ondercuratelestelling van toepassing wordt of sprake is van stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is opdrachtnemer gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het toekomende te vorderen.

10.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten –met een minimum van 15% over het openstaande bedrag- komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.