Professioneel mentorschap

Welkom op het gedeelte van de website van Kalidad waar het gaat over het onderdeel professioneel mentorschap.

Wat is dat: Professioneel mentorschap?

Sommige mensen hebben, vaak ten gevolge van een ziekte of aandoening, moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Een mentor helpt met het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling enzovoort. In overleg met de betrokkene zal de mentor er altijd naar streven de betrokkene zo veel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen.
De mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.
Sinds 1 januari 1995 is de Wet op het Mentorschap in werking getreden.De wet is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en is bedoeld als beschermingsmaatregel voor niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiging op de gebieden van begeleiding, behandeling, verpleging
en verzorging. Ook welzijn hoort daarbij!

Het mentorschap beschermt die mensen, die niet (meer) in staat zijn hun eigen zaken op deze gebieden te behartigen. De doelgroep die Kalidad wil bedienen is de verstandelijk beperkte (in elke gradatie) en/of de psychiatrische cliënt, die wilsonbekwaam is op het gebied van hun begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. Via de Wet op het mentorschap kan Carla Vogels door de kantonrechter aangesteld worden om voor die cliënten, op te treden als professioneel mentor. Een professioneel mentor die, volgens de visie van Kalidad, steeds oog wil blijven houden voor de eigen kwaliteiten, hoe gering ook, van elk persoon.

Een mentor is nodig, als de betrokkene door verstandelijke, lichamelijke en/of psychische oorzaken niet (meer) in staat is de regie over zijn zorg te houden en een weloverwogen besluit te nemen over zijn begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling en dus bescherming nodig heeft tegen zichzelf en anderen.

Het kan ook zijn dat de betrokkene geen partner, broer, zus of kind heeft, die zijn belangen wil of kan behartigen. Een andere aanleiding kan ook zijn dat er binnen de familie onenigheid bestaat over de zorg of over de beste behandeling voor de betrokkene.

Het mentorschap kan door de betrokkene zelf aangevraagd worden, door een partner, de kinderen, ouders, broers of zussen, door een bewindvoerder of curator of door de instelling waar de betrokken persoon verblijft.

Soms vindt een behandelteam het nodig dat er een mentor komt en is er niemand die de aanvraag kan doen. In dat geval kan de directie van de instelling, waar de cliënt verblijft, de aanvraag doen. Met de verandering van de wet die in 2020 van kracht gaat worden (wet Zorg en Dwang) zal daar nog een vorm van verplichting voor de zorgverlener aan toegevoegd gaan worden.

Een verzoek tot mentorschap moet worden gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de persoon, voor wie het mentorschap is bedoeld, woont. Via de link www.rijksoverheid.nl, (zoeken op: familie en gezin en curatele, bewind en mentorschap), kan de folder besteld worden of kunt u hem downloaden, evenals een aanvraagformulier.

Bij de aanvraag hoort meegestuurd te worden; een bereidheidverklaring van diegene die het mentorschap bereid is op zich te nemen en een uittreksel uit het bevolkingsregister van de persoon waar de aanvraag voor gedaan wordt.
Mogelijk wil de kantonrechter ook een medische verklaring ( bijvoorbeeld dat de cliënt wilsonbekwaam is).

De kantonrechter zal de situatie bekijken en tot benoeming overgaan indien ook hij dit wenselijk acht.

Als het gaat om mensen die hun vermogensrechtelijke belangen niet kunnen behartigen gaat het om bewindvoering. Dat onderdeel valt niet onder de uitvoering van het professioneel mentorschap zoals Kalidad het vorm wil geven.

Met haar brede opleiding en ervaring in huis is Carla Vogels goed in staat de taken van een mentor op zich te nemen. Als maatschappelijk werker is zij beroeps geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging Maatschappelijk Werk onder nummer 602548. Ook is zij lid van de beroepsvereniging NBPM en voldoet zij aan alle vereiste kwaliteitseisen die sinds 2014 gesteld worden aan de uitvoering van professioneel mentorschap. Tevens is zij geregistreerd bij SKJ.

Om ingeschreven bij NVMW en NBPM te blijven staan en geregistreerd te kunnen blijven bij SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd) wordt er verwacht dat zij haar kennis op peil houdt en zich verder ontwikkelt, bijvoorbeeld door het volgen van relevante studie(s).

Ook is zij aangesloten bij Stichting Mentorschap West Brabant waardoor er met regelmaat contact is met andere, door de kantonrechter aangestelde, mentoren en waar intervisiebijeenkomsten gehouden worden aangevuld met deskundigheidsbevorderende activiteiten. Samenwerken met andere professionele mentoren komt ook tot uiting in de afgesloten samenwerkingsovereenkomst met mentorschap Oisterwijk/Moergestel en De Wegwijzer In Zorg. Deze samenwerkingsovereenkomst garandeert dat er ook tijdens een vakantie of ziekteperiode een mentor klaarstaat om Carla Vogels te vervangen.

Visie

Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke (vertrouwens)relatie opbouwen met de cliënt, met hem/haar overleggen en hem/haar goed informeren. Zo veel mogelijk rekening houdend met wat de betrokkene nog wel zelf kan beslissen en deze kant stimuleren en ondersteunen. Hierdoor kan er, door Carla Vogels als onafhankelijke persoon, gekeken worden of wat er geboden wordt voor de cliënt is wat hij/zij wil en of dit in zijn/haar leven past .

De taken van mentor zijn onder andere :

  • Onderhouden van de contacten met de betrokkene, eventueel familie en de hulpverleners
  • Vertegenwoordigen van betrokkene op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en welzijn
  • Overleggen met hulpverleners betreffende het zorgplan/ hulpverleningsplan
  • Er op toezien dat de zorg wordt gegeven in overeenstemming met de gemaakte afspraken.
  • Wettelijk vertegenwoordiger zijn van de betrokkene.

Indien nodig het initiatief nemen voor het regelen van andere zorg. Aan de uitoefening van de functie van professioneel mentor zijn kosten verbonden die terug te vinden zijn bij tarieven en betaling.

Links

Hier vindt u enkele links naar websites waar u eventueel aanvullende informatie kan vinden. Of als er nog vragen over zijn kunnen die via de email worden gesteld.

Brochure:
Aanvraagformulier 1

Aanvullende informatie :
www.justitie.nl
www.rechtspraak.nl